Všeobecné obchodní podmínky společnosti POLAR TRADING s.r.o.

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník v platném znění

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky“) společnosti POLAR TRADING s.r.o., se sídlem U Cihelny 1074, 281 63 Kostelec nad černými lesy, IČ: 26131285, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72924 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu na stránkách www.polarnakup.cz
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na webových stránkách www.polarnakup.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odesláním objednávky na E-shopu www.polarnakup.cz.
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené na objednávce. Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího objednané zboží a zaplatit za toto zboží sjednanou kupní cenu.
 3. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. 

 

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena se řídí aktuální cenovou nabídkou (nabídkovým listem) prodávajícího, která je platná v době dodání zboží. Ceny jsou uvedeny s DPH a zahrnují spotřební daň a u dovozu clo.  
 2. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu spolu s cenou zboží i cenu dopravy, která je uvedena na stránkách E-shopu. V případě, že kupní cena zboží přesáhne 1150 Kč s DPH, je cena dopravy v rámci závozové oblastí prodávajícícho zdarma.
 3. Oblasti, které standardně prodávající zaváží, jsou uvedeny na webových stránkách www.polarnakup.cz. Pokud místo dodání zboží, požadované kupujícím, bude mimo tyto oblasti, bude cena dopravy stanovena dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. 
 4. Kupní cena je splatná po doručení zboží na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. 

 

IV. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v den uvedený na potvrzené objednávce. Pokud prodávající nebude schopen uskutečnit dodávku v termínu stanoveném na objednávce, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu. 
 2. Objednávka musí obsahovat obchodní název firmy/jméno kupujícího, přesně vymezený druh zboží, množství jednotlivých druhů, termín dodání, místo dodávky zboží, sjednanou kupní cenu za jednotku zboží s DPH.
 3. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Převzetí zboží potvrdí kupující na průvodním dokladu (dodacím listu), a nebo na daňovém dokladu (faktuře) předaném kupujícímu současně při dodání zboží. Pokud údaje průvodního dokladu budou součástí daňového dokladu a daňový doklad bude zaslán s dodávkou zboží, není nutno vyhotovovat zvlášť průvodní doklad.
 4. Prodávající dodá kupujícímu zboží splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potravin stanovené platnými právními předpisy, které se k dodávanému zboží vztahují.  

 

V. Záruka a reklamace vady zboží

 1. Prodávající poskytuje na dodané zboží, při dodržení způsobu použití uvedeného na obale, záruku v délce stanovenou výrobcem na dodaném zboží.
 2. Podepsáním průvodního, a nebo daňového dokladu kupující potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené. 
 3. Zjevné vady zboží, které jsou zjistitelné při dodávce zboží, je kupující povinen uplatnit bezprostředně při převzetí zboží, tzn. popsat do průvodního, resp. daňového dokladu a zboží vrátit zpět řidiči prodávajícího. Za zjevné vady se považuje rozmražené zboží, nesrovnalosti v množství dodaného zboží oproti průvodnímu dokladu, dodání jiného než objednaného zboží, neodpovídající záruční doba zboží nebo mechanicky poškozené zboží. Ostatní vady, které je možno zjistit až při prodeji, a nebo vady, které zjistí kupující na základě uplatnění práva spotřebitele v rámci záruční doby zboží, je povinen kupující uplatnit u prodávajícího do sedmi dnů od zjištěné skutečnosti nebo od uplatnění práva spotřebitele. 
 4. Prodávající se zavazuje vyřídit bez zbytečného odkladu oprávněnou reklamaci vady dodaného zboží.
 5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé prokazatelnou vinou kupujícího, zejména nesprávným skladováním a manipulací se zbožím.

 

VI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu  s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prodávající se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, kontaktu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 
 3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení, sms apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu POLAR TRADING s.r.o., U Cihelny 1074, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email odbyt@polar-cz.eu. 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky se okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující uzavřením kupní smlouvy přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy.
 2. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti POLAR TRADING s.r.o. 
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Činnost prodávajícího podléhá dále dozoru Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 
 4. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.polarnakup.cz

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.


top